نويسنده: ارسلان صبا مهر

به شما عزيزان تبريك ميگويم كه اين كتاب الكترونيكي را تهيه كرديد چون تنها درصد كمي از مردم هستند كه روي مهارتهاي خودشان سرمايهگذاري ميكنند و شما جز آن معدود انسانهاي موفق هستيد. در اين كتاب الكترونيكي سعي داريم تا يك سري نكات مهم و كليدي درزمينه برقراري ارتباط با بيمار و همچنين نكاتي در خصوص مهارتهاي ارتباطي با ساير همكارانتان كه مانند شما در بيمارستان شاغل هستند را بيان كنيم. درواقع اين كتاب مخصوص تمامي افرادي است كه در بيمارستان كار ميكنند مانند: پزشك، پرستار، بهيار، كمك بهيار، كمك پرستار، ماما، پرسنل راديولوژي، پرسنل داروخانه و يا هركسي كه با بيمار در ارتباط است. البته درست است كه اصل اين كتاب بر اساس ارتباطات بيمارستاني نوشتهشده است ولي تمامي نكات گفتهشده را ميتوان در زندگي شخصي نيز استفاده كرد. بنابراين با مطالعه اين كتاب شما با يك تير سه نشان ميزنيد: ۱)در شغلي كه در بيمارستان داريد حرفهايتر خواهيد شد. ۲ )از حرفه و شغل خود لذت بيشتري خواهيد برد و با وجود سختي كاري كه در بيمارستان وجود دارد ميتوانيد نشاط و شادابي خود را حفظ كنيد. ۳ )از مهارتهاي گفته شده در اين كتاب ميتوانيد در زندگي شخصي خود نيز بهره ببريد و يادگيري اين مهارتها تنها به محيط كاري محدود نميشود.

 

 

دانلود کتاب از پیکوفایل